Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các thiết lập khác > Xuất khẩu dữ liệu bán hàng sang phần mềm SME.NET, AMIS.VN

Xuất khẩu dữ liệu bán hàng sang phần mềm SME.NET, AMIS.VN

1. Mục đích
Giúp quản lý cửa hàng/kế toán xuất khẩu dữ liệu bán hàng để nhập khẩu vào phần mềm SME.NET, AMIS.VN
2. Các bước thực hiện
1. Tại phần Thiết lập, nhấn chọn Xuất khẩu chứng từ.

2. Chọn Loại chứng từ (Hóa đơn bán hàng hoặc Hàng bán trả lại) Kỳ báo cáo.

3. Nhấn Xuất khẩu.

3. Lưu ý:
1. Lưu ý trên file xuất khẩu trước khi nhập khẩu vào phần mềm SME.NET, AMIS.VN

STT

KHOẢN MỤC

LƯU Ý

1

Khai báo danh mục trên phần mềm kế toán

 

Khai báo danh mục SME, AMIS tương ứng với danh mục hàng hóa MShopKeeper:

1. Hàng hóa

2. Khách hàng

3. Kho

Hóa đơn bán hàng

1

Phương thức thanh toán

Với các hóa đơn có thanh toán bằng hình thức Voucher:

1. Sửa lại phương thức thanh toán trên file nhập khẩu

2. Hạch toán phần Voucher đã thanh toán trên SME, AMIS

Với hóa đơn đổi trả có mua thêm hàng hóa:

1. Sửa lại phương thức thanh toán trên file nhập khẩu

- Nhập 0 hoặc bỏ trống: Chưa thu tiền.

- Nhập 1: Thu tiền ngay - Tiền mặt

- Nhập 2: Thu tiền ngay - Chuyển khoản

2

Kiêm phiếu xuất kho

Với hóa đơn có chứa combo, phí đổi trả, phí giao hàng thu khách, khách không lấy tiền thừa:

1. Kiểm tra lại thông tin Kiêm phiếu xuất kho trên file nhập khẩu theo khai báo danh mục hàng hóa vật tư tương ứng trên SME, AMIS

- Nhập 1 hoặc để trống: Kiêm phiếu xuất kho

- Nhập 0: Không kiêm phiếu xuất kho

3

Số chứng từ

Với hóa đơn đổi trả có mua thêm hàng hóa hoặc có phí đổi trả:

Hóa đơn được tách thành 2 phần: giá trị mua thêm và phí đổi trả hiển thị trên file Hóa đơn bán hàng, giá trị trả lại hiển thị trên file Hàng bán trả lại. Do đó:

1. Kiểm tra sửa lại số chứng từ để đảm bảo không nhập khẩu trùng số chứng từ

2. Thực hiện đánh lại số chứng từ trên SME, AMIS

Trường hợp số chứng từ bị trùng, thực hiện nhập lại số chứng từ, tối đa 20 ký tự.

4

Số phiếu xuất

Số phiếu xuất đang hiển thị thông tin số phiếu xuất trên MSHOP, có thể bị trùng với số phiếu xuất trên SME, AMIS. Do đó cần kiểm tra lại trước khi nhập khẩu.

Trường hợp số phiếu xuất bị trùng, thực hiện nhập lại số phiếu xuất, tối đa 20 ký tự.

5

Mã hàng

Điền mã hàng trên SME, AMIS tương ứng với combo, khách không lấy tiền thừa, phí đổi trả, phí giao hàng thu khách.

 

6

TK Tiền/Chi phí/Nợ

Điền tài khoản cần hạch toán

 

7

Đơn giá, Thuế GTGT

Nếu bán hàng mà giá bán là giá đã có thuế GTGT thì:

1. Khai báo thiết lập trên SME, AMIS

2. Trên file nhập khẩu thì cần nhập thuế suất vào cột Thuế suất

Nếu bán hàng mà giá bán là giá chưa có thuế GTGT thì:

1. Copy số liệu từ cột Đơn giá sau thuế sang cột Đơn giá

2. Nhập thuế suất vào cột Thuế suất

Nhập tối đa 14 ký tự.

8

TK giá vốn, TK kho

Kiểm tra lại dữ liệu với các mặt hàng: Combo, khách không lấy tiền thừa, phí đổi trả, phí giao hàng thu khách

 

9

Ghi chú phương thức thanh toán

Xem lại chi tiết phương thức thanh toán của hóa đơn để hạch toán trên SME, AMIS với các hóa đơn có nhiều phương thức thanh toán hoặc là các hóa đơn đổi trả có mua thêm hoặc có phí đổi trả.

 

Hàng bán trả lại

1

Phương thức thanh toán

Với hóa đơn đổi trả thanh toán bằng hình thức Chuyển khoản trả lại khách hoặc thanh toán bằng nhiều phương thức:

1. Sửa lại phương thức thanh toán

2. Hạch toán thêm chứng từ trên SME theo đúng thực tế thanh toán

- Nhập 0 hoặc bỏ trống: Chưa thu tiền.

- Nhập 1: Thu tiền ngay - Tiền mặt

- Nhập 2: Thu tiền ngay - Chuyển khoản

2

Kiêm phiếu nhập kho

Kiểm tra lại dữ liệu với các mặt hàng: Combo, khách không lấy tiền thừa, phí đổi trả, phí giao hàng thu khách

- Nhập 1 hoặc để trống: Kiêm phiếu xuất kho

- Nhập 0: Không kiêm phiếu xuất kho

3

Số chứng từ

Với hóa đơn đổi trả có mua thêm hàng hóa hoặc có phí đổi trả:

Hóa đơn được tách thành 2 phần: giá trị mua thêm và phí đổi trả hiển thị trên file Hóa đơn bán hàng, giá trị trả lại hiển thị trên file Hàng bán trả lại. Do đó:

1. Kiểm tra sửa lại số chứng từ để đảm bảo không nhập khẩu trùng số chứng từ

2. Thực hiện đánh lại số chứng từ trên SME

Trường hợp số chứng từ bị trùng, thực hiện nhập lại số chứng từ, tối đa 20 ký tự.

4

Số phiếu xuất

Số phiếu xuất đang hiển thị thông tin số phiếu xuất trên MSHOP, có thể bị trùng với số phiếu xuất trên SME, AMIS. Do đó cần kiểm tra lại trước khi nhập khẩu.

Trường hợp số phiếu xuất bị trùng, thực hiện nhập lại số phiếu xuất, tối đa 20 ký tự.

5

Mã hàng

Điền mã hàng trên SME, AMIS tương ứng với combo, khách không lấy tiền thừa, phí đổi trả, phí giao hàng thu khách.

 

6

TK Tiền/Chi phí/Nợ

Điền tài khoản cần hạch toán

 

7

TK trả lại/TK nợ

Điền tài khoản cần hạch toán

 

8

Đơn giá, Thuế GTGT

Nếu bán hàng mà giá bán là giá đã có thuế GTGT thì:

1. Khai báo thiết lập trên SME, AMIS

2. Trên file nhập khẩu thì cần nhập thuế suất vào cột Thuế suất

Nếu bán hàng mà giá bán là giá chưa có thuế GTGT thì:

1. Copy số liệu từ cột Đơn giá sau thuế sang cột Đơn giá

2. Nhập thuế suất vào cột Thuế suất

Nhập tối đa 14 ký tự.

9

Cách lấy giá trị nhập

Kiểm tra lại dữ liệu và điền giá trị nếu không đúng với cách quản lý trên SME, AMIS

 

10

TK giá vốn, TK kho

Kiểm tra lại dữ liệu với các mặt hàng: Combo, khách không lấy tiền thừa, phí đổi trả, phí giao hàng thu khách

 

11

Ghi chú phương thức thanh toán

Xem lại chi tiết phương thức thanh toán của hóa đơn để hạch toán trên SME, AMIS với các hóa đơn có nhiều phương thức thanh toán hoặc là các hóa đơn đổi trả có mua thêm hoặc có phí đổi trả.

 

2. Khi nhập khẩu dữ liệu trên phần mềm SME, AMIS, chọn dòng làm tiêu đề cột là dòng thứ 2.


Xem thêm