Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Bán hàng > Thu ngân muốn chỉ in hóa đơn khi khách có yêu cầu, thiết lập trên phần mềm thế nào?

Thu ngân muốn chỉ in hóa đơn khi khách có yêu cầu, thiết lập trên phần mềm thế nào?

Trường hợp cửa hàng chỉ in hóa đơn khi khách có yêu cầu nhằm tiết kiệm giấy in cửa hàng, thu ngân có thể thiết lập như sau:
  • Tại phần Máy in và mẫu in, tắt chức năng Tự động in hóa đơn khi thanh toán.
  • Nhấn Lưu.

  • Khi tính tiền cho khách, lựa chọn In và Hoàn thành nếu muốn in hóa đơn cho khách. Trường hợp chỉ thu tiền và không in hóa đơn cho khách, nhấn Hoàn thành.


Xem thêm