Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Mua hàng > Quản lý nhà cung cấp > Theo dõi công nợ nhà cung cấp

Theo dõi công nợ nhà cung cấp

1. Mục đích
Cho phép quản lý cửa hàng theo dõi công nợ đối với các nhà cung cấp.
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Báo cáo\Công nợ.
2. Nhấn Chọn báo cáo.
3. Chọn báo cáo Công nợ nhà cung cấp.

4. Thiết lập điều kiện để thống kê báo cáo.
5. Nhấn Đồng ý.

Xem thêm