Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Bán hàng > Sửa lại hóa đơn đã lập trong ca làm việc thực hiện thế nào?

Sửa lại hóa đơn đã lập trong ca làm việc thực hiện thế nào?

Trong quá trình làm việc, thu ngân có thể lập sai hóa đơn cho khách. Để chỉnh sửa lại, thực hiện như sau:
  • Nhấn biểu tượng , chọn Danh sách hóa đơn.
  • Nháy đúp chuột vào hóa đơn muốn sửa lại. Có thể tìm kiếm hóa đơn theo thông tin số hóa đơn, thông tin khách hàng hoặc ngày lập hóa đơn.

  •  Nhấn Sửa hóa đơn.

  • Do phần mềm chỉ phân quyền cho quản lý cửa hàng chỉnh sửa hoặc hủy những hóa đơn lập sai, trong trường hợp thu ngân thực hiện sửa/hủy hóa đơn cho khách thì cần có sự cho phép của quản lý cửa hàng.

  • Thực hiện chỉnh sửa lại hóa đơn.

Ví dụ: Khách mua 1 chiếc Đầm suông phối lưới nhưng thu ngân chọn nhầm sang mẫu Đầm suông lai V. Khi đó, thu ngân thực hiện:
  • Nhấn chuột phải vào mẫu Đầm suông lai V (Xanh/L), chọn Hủy.

  • Chọn lại mẫu Đầm suông phối lưới.

  • Nhấn Thu tiền.
  • Nhấn Hoàn thành.


Xem thêm