Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Bán hàng > Khách hàng muốn sử dụng điểm đã tích để thanh toán, thu ngân ghi nhận cho khách như thế nào?

Khách hàng muốn sử dụng điểm đã tích để thanh toán, thu ngân ghi nhận cho khách như thế nào?

Trường hợp cửa hàng sử dụng 5Shop và thiết lập chính sách tích điểm, đổi điểm cho toàn bộ thành viên, khách hàng sẽ được tích điểm cho toàn bộ hóa đơn mua hàng. Trường hợp khách muốn sử dụng số điểm đã tích lũy để thanh toán hóa đơn, có thể thực hiện như sau:

  • Trên màn hình Bán hàng, ghi nhận thông tin khách sử dụng điểm thanh toán.
  • Nhấn chọn thông tin khách, nhấn Sử dụng điểm.

  • Nhập số điểm khách sử dụng để thanh toán, nhấn Xác nhận.

  • Thông tin điểm sẽ được ghi nhận trên hóa đơn.

  • Nhấn Thu tiền để thực hiện thanh toán cho khách. (Lưu ý: Lúc này, ứng dụng 5Shop của khách hàng vẫn cần mở màn hình xác nhận sử dụng điểm).

Lưu ý:
  • Với trường hợp khách hàng muốn sử dụng điểm đã tích để thanh toán hóa đơn giao hàng, các bước thực hiện tương tự như trên. 
  • Thu ngân nhấn Lưu vào số giao hàng hoặc nhấn Giao hàng để giao hàng ngay cho khách.
  • Sau khi nhấn Lưu vào sổ giao hàng/Giao hàng, chương trình không cho phép thay đổi số điểm sử dụng.

Xem thêm