Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng Online  > Facebook > Sổ đen

Sổ đen

1. Mục đích

Nhân viên bán hàng online, chủ cửa hàng có thể ghi nhận những KH mua hàng không văn minh vào danh sách đen để lưu ý khi bán hàng lần sau đồng thời có thể tiến hành chặn khách hàng để các khách hàng bị báo cáo không thẻ nhắn tin hoặc bình luận tại page của cửa hàng trên Facebook.

2. Các bước thực hiện:
1. Gửi báo cáo vi phạm hoặc chặn khách hàng mua hàng không văn minh:
- Trên màn hình Bán hàng, khi nhân viên bán hàng online trả lời tin nhắn hoặc bình luận của 1 khách hàng, tại màn hình cập nhật thông tin khách hàng có thêm chức năng
Báo cáo hoặc Chặn khách hàng vi phạm
  
- Nhân viên bán hàng online, quản lý, chủ cửa hàng nhấn chọn Báo cáo hoặc Chặn khách hàng vi phạm để gửi báo cáo vi phạm

 

2. Quản lý bán hàng, nhân viên bán hàng online, chủ cửa hàng xem các báo cáo vi phạm tại tab Sổ đen trên màn hình OCM

 
- Nhân viên bán hàng online, quản lý bán hàng, chủ cửa hàng có thể xem chi tiết các báo cáo vi phạm để quyết định chặn hay không chặn khách hàng vi phạm bằng cách click chuột vào tên Facebook của khách hàng 

 

- Quản lý bán hàng, nhân viên bán hàng online, chủ cửa hàng có thể Chặn hoặc Bỏ chặn khách hàng tại màn hình Danh sách khách hàng bị báo cáo

 

- Khi khách hàng bị chặn thì tại màn hình bán hàng, nhân viên bán hàng sẽ xem được thông báo đã chặn đối với khách hàng trên 

 

Lưu ý: Khi chọn page để xem danh sách khách hàng bị báo cáo và Chặn khách hàng, các khách hàng bị chặn sẽ không thể nhắn tin, bình luận với page đang chọn.

Xem thêm