Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các thiết lập khác > Sao lưu - Phục hồi dữ liệu

Sao lưu - Phục hồi dữ liệu

1. Mục đích
Giúp Quản lý sao lưu dữ liệu cửa hàng và phục hồi lại trong trường hợp cài lại chương trình.
2. Các bước thực hiện 
2.1. Sao lưu dữ liệu
Để sao lưu dữ liệu thực hiện như sau:
  • Nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập.
  • Nhấn chọn tab Sao lưu - Phục hồi dữ liệu, chọn chức năng Sao lưu.

 

  • Nhập tên tệp và đường dẫn sao lưu. 

  • Nhấn Sao lưu để hoàn thành.
2.2. Phục hồi dữ liệu
Trường hợp muốn khôi phục dữ liệu cửa hàng để lấy về danh sách hóa đơn, trạng thái đơn giao hàng,... sau khi cài lại máy, cài lại chương trình, thực hiện như sau:
  • Nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập.
  • Nhấn chọn tab Sao lưu - phục hồi dữ liệu, chọn chức năng Phục hồi.
  • Chọn tệp muốn phục hồi.

  • Nhập mật khẩu và nhấn Phục hồi để hoàn thành. 

Lưu ý: Sau khi phục hồi dữ liệu thành công, chương trình sẽ tự động đăng xuất khỏi phần mềm, thực hiện đăng nhập lại và làm việc bình thường.

Xem thêm