Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > MShopKeeper > R7

R7

I. Web
1. Quản lý cửa hàng muốn lập điều chuyển kho và in lệnh đó để làm căn cứ cho các cửa hàng và nhân viên giao hàng thực hiện việc điều chuyển
2. Trên phiếu Nhập hàng, Trả lại hàng mua, Nhập kho, Xuất kho khi Thành tiền được làm tròn (khác với Đơn giá * Số lượng), Quản lý cửa hàng mong muốn sau khi nhập đơn giá mà sửa lại Thành tiền thì phần mềm không tự động tính toán lại đơn giá
3. Trên phiếu xuất kho chuyển hàng cho đại lý, Quản lý cửa hàng muốn hiển thị đầy đủ chữ ký của các bộ phận có liên quan như Người nhận hàng, Người lập, Thủ kho xuất, Người vận chuyển, Thủ kho nhập
4. Quản lý cửa hàng muốn tạo Chương trình khuyến mại mua m tặng n mà điều kiện hàng mua là nhiều hàng hóa/mẫu mã/nhóm hàng hóa khác nhau (VD: 2 Vợt cầu lông A hoặc 2 vợt cầu lông B) mà không phải tạo thành nhiều Chương trình khuyến mại như phần mềm đang đáp ứng
5. Ở chuỗi cửa hàng, Quản lý chuỗi muốn xem nhật ký truy cập theo từng cửa hàng trong chuỗi để biết hoạt động phát sinh ở từng cửa hàng (hiện tại Nhật ký truy cập của chuỗi ghi chung, không phân biệt cửa hàng)
6. Quản lý cửa hàng muốn nhập được lớn hơn 4 chữ số khi nhập tồn kho ban đầu/mua hàng/nhập kho/xuất kho... để đúng với thực tế phát sinh tại cửa hàng
7. Khi thêm mới/nhập khẩu Danh mục hàng hóa, Quản lý cửa hàng muốn Mã, tên hàng hóa có thể chứa ký tự đặc biệt nhằm hiển thị đủ thông tin hàng hóa theo yêu cầu thực tế của cửa hàng
8. Quản lý muốn chương trình không tự động sinh mã vạch cho mẫu mã cha khi khai báo hàng hóa
9. Khi in tem mã, Quản lý cửa hàng chỉ muốn in tem cho các mặt hàng còn tồn kho để in vừa đủ tem dán cho hàng hóa, không gây lãng phí
10. Kế toán cửa hàng muốn kiểm kê tiền trong Quỹ tiền mặt của cửa hàng
11. Kế toán cửa hàng muốn đối chiếu giao dịch thẻ để đối soát các hóa đơn thu được với ngân hàng
12. Kế toán cửa hàng muốn ghi nhận số dư ban đầu - Công nợ đối tác giao hàng trước khi sử dụng phần mềm
13. Kế toán cửa hàng muốn ghi nhận phiếu trả nợ nhà cung cấp
14. Quản lý cửa hàng muốn đánh dấu và theo dõi được trong các hóa đơn giao hàng có nhờ đối tác thu hộ thì hóa đơn nào đối tác đã trả tiền rồi, hóa đơn nào đối tác chưa trả tiền để dễ dàng đối chiếu chi tiết công nợ hơn
II. PC/POS
1. Quản lý cửa hàng muốn đánh dấu và theo dõi được trong các hóa đơn giao hàng có nhờ đối tác thu hộ thì hóa đơn nào đối tác đã trả tiền rồi, hóa đơn nào đối tác chưa trả tiền để dễ dàng đối chiếu chi tiết công nợ hơn
III. Mobile
1. Quản lý cửa hàng muốn đánh dấu và theo dõi được trong các hóa đơn giao hàng có nhờ đối tác thu hộ thì hóa đơn nào đối tác đã trả tiền rồi, hóa đơn nào đối tác chưa trả tiền để dễ dàng đối chiếu chi tiết công nợ hơn

I. Web
1. Quản lý cửa hàng muốn lập điều chuyển kho và in lệnh đó để làm căn cứ cho các cửa hàng và nhân viên giao hàng thực hiện việc điều chuyển
Chi tiết thay đổi:
Tại các chuỗi cửa hàng, hàng hóa sau khi mua sẽ được nhập về kho tổng và sau đó điều chuyển đến các cửa hàng khác trong chuỗi. Trước khi thực hiện điều chuyển, kế toán tổng sẽ lập lệnh điều chuyển, xác nhận chữ ký các bên liên quan và chuyển lại cho thủ kho xuất hàng. Kể từ phiên bản R7, phần mềm bổ sung tính năng Lệnh điều chuyển đáp ứng tính năng này. Xem chi tiết tính năng tại đây.

2. Trên phiếu Nhập hàng, Trả lại hàng mua, Nhập kho, Xuất kho khi Thành tiền được làm tròn (khác với Đơn giá * Số lượng), Quản lý cửa hàng mong muốn sau khi nhập đơn giá mà sửa lại Thành tiền thì phần mềm không tự động tính toán lại đơn giá
Chi tiết thay đổi:
Tại một số cửa hàng, khi lập phiếu nhập hàng, trả lại hàng mua, nhập kho, xuất kho, quản lý thường nhập trực tiếp thành tiền và số lượng vào chương trình theo đúng hóa đơn, khi đó phần mềm sẽ tự động tính đơn giá cho hàng hóa = thành tiền/số lượng. Trường hợp đơn giá sau khi chia có giá trị lẻ, phần mềm sẽ làm tròn đơn giá và tính lại giá thành tiền = đơn giá*số lượng, dẫn đến làm sai số liệu. Kể từ phiên bản R7, để đáp ứng nhu cầu này, khi lập phiếu phiếu nhập hàng, trả lại hàng mua, nhập kho, xuất kho và nhập thành tiền cho hàng hóa, phần mềm sẽ không tự động tính lại giá trị thành tiền của hàng hóa trong trường hợp đơn giá có giá trị lẻ.

3. Trên phiếu xuất kho chuyển hàng cho đại lý, Quản lý cửa hàng muốn hiển thị đầy đủ chữ ký của các bộ phận có liên quan như Người nhận hàng, Người lập, Thủ kho xuất, Người vận chuyển, Thủ kho nhập
Chi tiết thay đổi
: Kể từ phiên bản R7, bổ sung mẫu in xuất kho chuyển hàng, hiển thị đầy đủ chữ ký của các bộ phận liên quan như Người nhận hàng, Người lập, Thủ kho xuất, Người vận chuyển, Thủ kho nhập theo đúng nhu cầu thực tế của cửa hàng
Các bước thực hiện:
  • Tại màn hình phiếu xuất kho, nhấn In/Phiếu xuất kho chuyển hàng.

  • Trên phiếu xuất kho hiển thị đầy đủ thông tin các bộ phận: Người nhận hàng, Người lập, Thủ kho xuất, Người vận chuyển, Thủ kho nhập


4. Quản lý cửa hàng muốn tạo Chương trình khuyến mại mua m tặng n mà điều kiện hàng mua là nhiều hàng hóa/mẫu mã/nhóm hàng hóa khác nhau (VD: 2 Vợt cầu lông A hoặc 2 vợt cầu lông B) mà không phải tạo thành nhiều Chương trình khuyến mại như phần mềm đang đáp ứng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R7, cho phép thiết lập chương trình khuyến mại mua m tặng n với điều kiện mua là nhiều hàng hóa/mẫu mã/nhóm hàng hóa khác nhau, theo đúng nhu cầu thực tế của cửa hàng.
  • Khi khai báo chương trình khuyến mại mua m tặng n, quản lý có thể chọn nhiều hàng hóa trong điều kiện mua.


5. Ở chuỗi cửa hàng, Quản lý chuỗi muốn xem nhật ký truy cập theo từng cửa hàng trong chuỗi để biết hoạt động phát sinh ở từng cửa hàng (hiện tại Nhật ký truy cập của chuỗi ghi chung, không phân biệt cửa hàng)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R7, trên chuỗi cửa hàng, chương trình bổ sung cột Mã cửa hàng, Tên cửa hàng trên màn hình Nhật ký truy cập, giúp quản lý có thể biết được chính xác hoạt động phát sinh ở cửa hàng nào. 


6. Quản lý cửa hàng muốn nhập được lớn hơn 4 chữ số khi nhập tồn kho ban đầu/mua hàng/nhập kho/xuất kho... để đúng với thực tế phát sinh tại cửa hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R7, khi nhập tồn kho ban đầu/ mua hàng/nhập kho/xuất kho,... chương trình cho phép nhập số lượng hàng hóa 6 kí tự để đúng với thực tế phát sinh tại cửa hàng.


7. Khi thêm mới/nhập khẩu Danh mục hàng hóa, Quản lý cửa hàng muốn Mã, tên hàng hóa có thể chứa ký tự đặc biệt nhằm hiển thị đủ thông tin hàng hóa theo yêu cầu thực tế của cửa hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R7, chương trình cho phép thiết lập Mã, tên hàng hóa chứa ký tự đặc biệt (# - _ . ,...) theo đúng yêu cầu thực tế của cửa hàng.


8. Quản lý muốn chương trình không tự động sinh mã vạch cho mẫu mã cha khi khai báo hàng hóa
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R7, khi khai báo, nhập khẩu các hàng hóa có nhiều thuộc tính, chương trình không sinh mã vạch cho mẫu hàng.


9. Khi in tem mã, Quản lý cửa hàng chỉ muốn in tem cho các mặt hàng còn tồn kho để in vừa đủ tem dán cho hàng hóa, không gây lãng phí
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R7, khi in tem mã cho hàng hóa, chương trình mặc định số lượng in tem là 0, tránh trường hợp chương trình in tem cho những hàng hóa đã hết hàng.


10. Kế toán cửa hàng muốn kiểm kê tiền trong Quỹ tiền mặt của cửa hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R7, chương trình đáp ứng tính năng Kiểm kê quỹ tiền mặt, giúp quản lý/kế toán lập bảng kiểm kê quỹ định kỳ và đối chiếu số dư quỹ tiền mặt tại cửa hàng. Xem chi tiết tại đây.

11. Kế toán cửa hàng muốn đối chiếu giao dịch thẻ để đối soát các hóa đơn thu được với ngân hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R7, chương trình đáp ứng tính năng Đối chiếu tiền gửi, giúp quản lý/kế toán đối chiếu các khoản tiền đã thu được qua ngân hàng, trong trường hợp khách hàng thanh toán bằng thẻ như: ATM, VISA, VISA Debit, MASTER, MASTER Debit,... .Xem chi tiết tại đây.

12. Kế toán cửa hàng muốn ghi nhận số dư ban đầu - Công nợ đối tác giao hàng trước khi sử dụng phần mềm
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R7, chương trình cho phép quản lý/kế toán nhập số dư ban đầu - Công nợ đối tác giao hàng, giúp theo dõi chính xác được công nợ với đối tác. Xem chi tiết tại đây.

13. Kế toán cửa hàng muốn ghi nhận phiếu trả nợ nhà cung cấp
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R7, chương trình đáp ứng tính năng Trả nợ, giúp kế toán có thể theo dõi công nợ và trả nợ theo từng nhà cung cấp . Xem chi tiết tại đây.

14. Quản lý cửa hàng muốn đánh dấu và theo dõi được trong các hóa đơn giao hàng có nhờ đối tác thu hộ thì hóa đơn nào đối tác đã trả tiền rồi, hóa đơn nào đối tác chưa trả tiền để dễ dàng đối chiếu chi tiết công nợ hơn
Chi tiết thay đổi:
Hiện tại, để theo dõi công nợ với đối tác giao hàng, quản lý phải lập Phiếu thu khác để ghi nhận số tiền thu hộ từ đối tác. Tuy nhiên, quản lý sẽ chỉ biết được công nợ còn lại là bao nhiêu mà không theo dõi được chính xác hóa đơn nào đã thu tiền, hóa đơn nào chưa, gây khó khăn khi đối chiếu công nợ. Kể từ phiên bản R7, chương trình đáp ứng tính năng Thu tiền mặt/tiền gửi - Thu nợ đối tác giao hàng, Chi tiền mặt/tiền gửi - Trả nợ đối tác giao hàng, giúp quản lý dễ dàng theo dõi được tình trạng hóa đơn đã thu tiền thu nợ/chi tiền trả nợ đối tác giao hàng hay chưa.
Xem chi tiết các bước thực hiện:

II. PC/POS

1. Quản lý cửa hàng muốn đánh dấu và theo dõi được trong các hóa đơn giao hàng có nhờ đối tác thu hộ thì hóa đơn nào đối tác đã trả tiền rồi, hóa đơn nào đối tác chưa trả tiền để dễ dàng đối chiếu chi tiết công nợ hơn
Chi tiết thay đổi:
Hiện tại, khi theo dõi danh sách hóa đơn, với các hóa đơn giao hàng COD, quản lý gặp khó khăn khi không biết hóa đơn nào đã trả tiền, hóa đơn nào chưa trả để đối chiếu công nợ đối tác giao hàng. Kể từ phiên bản R7, bổ sung chức năng Thu COD, giúp thu ngân đánh dấu được các hóa đơn giao hàng đã thu tiền từ đối tác giao hàng, giúp theo dõi chính xác tình trạng hóa đơn.
Các bước thực hiện:
  • Với các đơn hàng COD, sau khi đã giao và nhận tiền từ đối tác giao hàng, nhấn Thu COD để xác nhận trên phần mềm.

  • Chọn hình thức nhận tiền từ đối tác giao hàng, nhấn Thu COD.

  • Chương trình sẽ tự động sinh phiếu thu tiền thu nợ đối tác giao hàng trên trang web quản lý.


III. Mobile
1. Quản lý cửa hàng muốn đánh dấu và theo dõi được trong các hóa đơn giao hàng có nhờ đối tác thu hộ thì hóa đơn nào đối tác đã trả tiền rồi, hóa đơn nào đối tác chưa trả tiền để dễ dàng đối chiếu chi tiết công nợ hơn
Chi tiết thay đổi:
Hiện tại, khi theo dõi danh sách hóa đơn, với các hóa đơn giao hàng COD, quản lý gặp khó khăn khi không biết hóa đơn nào đã trả tiền, hóa đơn nào chưa trả để đối chiếu công nợ đối tác giao hàng. Kể từ phiên bản R7, bổ sung chức năng Thu COD, giúp thu ngân đánh dấu được các hóa đơn giao hàng đã thu tiền từ đối tác giao hàng, giúp theo dõi chính xác tình trạng hóa đơn.
Các bước thực hiện:
  • Với các đơn hàng COD, sau khi đã giao và nhận tiền từ đối tác giao hàng, nhấn Thu COD để xác nhận trên phần mềm.

  • Chọn hình thức nhận tiền từ đối tác giao hàng, nhấn Đồng ý.

  • Chương trình sẽ tự động sinh phiếu thu tiền thu nợ đối tác giao hàng trên trang web quản lý.


Xem thêm