Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý khách hàng bằng thẻ thành viên > Quản lý thẻ thành viên > Quản lý thẻ thành viên bằng thẻ đã in của cửa hàng

Quản lý thẻ thành viên bằng thẻ đã in của cửa hàng

1. Mục đích
Nhằm đáp ứng nhu cầu các cửa hàng đang phát hành thẻ cứng cho khách hàng và có mong muốn quản lý khách hàng theo cả mã thẻ cứng và mã thẻ thành viên 5Shop, chương trình cho phép khai báo thêm thông tin thẻ cứng đã phát hành của cửa hàng và theo dõi đồng thời mã thẻ cứng và mã thẻ 5Shop.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện
1. Khai báo khách hàng để quản lý theo mã thẻ cứng
  • Trên trang Web quản lý MShopKeeper, chọn Danh mục\Khách hàng
  • Nhấn Thêm mới hoặc Sửa

  • Nhập thông tin mã thẻ thành viên là mã thẻ cứng mà cửa hàng phát cho khách hàng và nhấn Lưu.
Hoặc
  • Trên ứng dụng bán hàng PC MShopKeeper, nhấn Thêm mới khách hàng 
  • Nhập thông tin mã thẻ thành viên là mã thẻ cứng mà cửa hàng phát hành cho khách hàng và nhấn Đồng ý.

2. Sau khi thực hiện khai báo thành viên, quản lý thực hiện cấp thẻ/đổi thẻ cho khách hàng theo chính sách thẻ của cửa hàng trên trang Web quản lý 5Shop hoặc ứng dụng bán hàng PC MShopKeeper. 
3. Trên ứng dụng bán hàng MShopKeeper, thu ngân có thể tìm kiếm khách hàng bằng cách nhập/quét mã thẻ thành viên (Mã thẻ cứng) hoặc mã thẻ thành viên 5Shop.Xem thêm