Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Bán hàng > Quản lý không muốn nhân viên biết được số lượng hàng hóa tồn kho tại các cửa hàng khác thì thiết lập thế nào?

Quản lý không muốn nhân viên biết được số lượng hàng hóa tồn kho tại các cửa hàng khác thì thiết lập thế nào?

Khi tư vấn bán hàng, nhân viên bán hàng/thu ngân có thể kiểm tra được số lượng hàng hóa tồn kho hàng hóa tại các cửa hàng khác. Để loại bỏ quyền tra cứu, kiểm tra số lượng hàng hóa tồn kho trên các cửa hàng khác trong chuỗi, thực hiện thiết lập như sau:

  • Chọn Chuỗi cửa hàng.
  • Tại mục Thiết lập/Mua hàng/Bán hàng, nhấn Sửa.
  • Bỏ tích chọn Cho phép tra cứu tồn kho của cửa hàng khác trong chuỗi.

  • Nhấn Cất.

Xem thêm