Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Quản lý hàng hóa > Quản lý không in được tem mã trên trang Quản lý thì làm thế nào?

Quản lý không in được tem mã trên trang Quản lý thì làm thế nào?

Nguyên nhân có thể do trình duyệt chặn pop-up màn hình In tem mã, để thiết lập, thực hiện như sau:
  • Nhấn biểu tượng  và chọn Luôn cho phép cửa số bật lên từ https://["tên cửa hàng"].mshopkeeper.vn


Xem thêm