Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng Online  > Nhật ký truy cập

Nhật ký truy cập

1. Mục đích
Giúp quản lý cửa hàng xem được những ai đã thao tác với dữ liệu trên OCM, thực hiện việc gì, vào thời gian nào,...
2. Các bước thực hiện
- Trên thanh chức năng chọn xem Nhật ký truy cập, nhấn Nạp để lấy dữ liệu nhật ký mới nhất

   

- Có thể chọn khoảng thời gian để xem Nhật ký truy cập

 


- Chọn các hành động để xem nhật ký truy cập

 

- Hoặc nhập từ khóa để tìm kiếm trên Nhật ký truy cập

 

Xem thêm