Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Mua hàng/Kho > Nhập khẩu danh sách hàng hóa xuất kho thế nào?

Nhập khẩu danh sách hàng hóa xuất kho thế nào?

Trường hợp cửa hàng có quản lý danh sách hàng hóa xuất kho/xuất kho điều chuyển trên file excel trước đó, có thể nhập khẩu danh sách hàng hóa này vào chương trình theo 2 bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị file excel danh sách hàng hóa xuất kho

  • Trên màn hình Thêm mới phiếu xuất kho, nhấn Nhập khẩu.

  • Nhấn tại đây để tải về file excel mẫu của chương trình.

  • Thực hiện sao chép danh sách hàng hóa vào file excel tương ứng với từng cột.
  • Lưu và đóng file excel.
Lưu ý: Chương trình không bắt buộc nhập đồng thời thông tin tại cột Mã SKU và Mã vạch hàng hóa.
Bước 2: Nhập khẩu file excel vào chương trình
  • Trên màn hình Thêm mới phiếu xuất kho, nhấn Nhập khẩu.
  • Nhấn Chọn tệp nguồn để tải lên file excel đã chuẩn bị trước.

  • Chương trình sẽ hiển thị thông tin các hàng hóa hợp lệ và không hợp lệ. Với các hàng hóa không hợp lệ, chương trình sẽ hiển thị nguyên nhân nhập khẩu lỗi trên cột Tình trạng.
  • Nhấn Tiếp tục.
  • Nhấn Hoàn thành.

Xem thêm