Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > 5Shop > Nghiệp vụ quản lý, phát hành, sử dụng Mã ưu đãi

Nghiệp vụ quản lý, phát hành, sử dụng Mã ưu đãi

1. Mục đích
Giúp cửa hàng xây dựng chương trình ưu đãi, khách hàng thành viên nhận và sử dụng mã ưu đãi khi đến mua sắm tại cửa hàng.
2. Các bước thực hiện
Trường hợp cửa hàng có phát hành Mã ưu đãi, khách hàng có thể nhận mã và sử dụng mã theo hướng dẫn sau:
QUẢN LÝ
Quản lý cửa hàng phát hành Mã ưu đãi đến tất cả khách hàng thành viên của cửa hàng, thao tác tham khảo tại đây.
KHÁCH HÀNG
Khi mua sắm tại cửa hàng, trong quá trình thanh toán, khách hàng cung cấp mã ưu đãi cho thu ngân để hưởng ưu đãi. Chi tiết như sau:

  • Khách hàng chọn tab Cá nhân, chọn Mã ưu đãi.

  • Ứng dụng sẽ hiển thị danh sách Mã ưu đãi khách hàng nhận được.

  • Nhấn chọn ưu đãi tương ứng và cung cấp mã ưu đãi cho thu ngân.

THU NGÂN
Khi khách hàng mua sắm tại cửa hàng, thu ngân lập hóa đơn cho khách. Tham khảo tại đây.
Sau khi ghi nhận hàng hóa khách mua và thông tin khách, thu ngân nhập mã ưu đãi khách hàng cung cấp và thực hiện và thu tiền khách đưa.
  • Tại màn hình thu tiền, nhấn biếu tượng  và chọn Mã ưu đãi.
  • Nhập mã ưu đãi khách hàng cung cấp.
  • Sau khi nhập mã ưu đãi, phần mềm sẽ tự cập nhật ưu đãi cho khách. Thu ngân thực hiện thu tiền và in hóa đơn cho khách.

Xem thêm