Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các thiết lập khác > Đối tác giao hàng > Lấy Token đơn vị vận chuyển

Lấy Token đơn vị vận chuyển

1. Mục đích
Giúp quản lý cửa hàng lấy được thông tin Token trên trang web 2 đơn vị vận chuyển Giao hàng nhanh và Giao hàng tiết kiệm.
2. Các bước thực hiện
2.1. Lấy Token đơn vị Giao hàng nhanh
1. Truy cập địa chỉ: https://api.ghn.vn/
2. Thực hiện đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký trước đó, chương trình đã hiển thị thông tin Token của tài khoản. 

2.2. Lấy Token đơn vị Giao hàng tiết kiệm

1. Truy cập địa chỉ: https://khachhang.giaohangtietkiem.vn/
2. Thực hiện đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký với trước đó.

3. Nhấn Sửa thông tin cửa hàng.

4. Chương trình đã hiển thị thông tin Token của tài khoản.


Xem thêm