Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Bán hàng > Lập hóa đơn cho khách hàng mua buôn thế nào?

Lập hóa đơn cho khách hàng mua buôn thế nào?

Trường hợp cửa hàng có bán buôn, khi khách đến mua hàng, thu ngân có thể lập hóa đơn mua buôn cho khách như sau:

  • Trên màn hình Bán hàng, chọn khách hàng.
  • Chương trình sẽ tự động lựa chọn bảng giá theo thông tin khách hàng.

  • Tùy theo thực tế số lượng hàng hóa khách mua và chính sách giá bán buôn của cửa hàng, thu ngân có thể lựa chọn lại các bảng giá khác cho khách.

  • Các thao tác tính tiền thực hiện tương tự như trường hợp bán lẻ. Tham khảo tại đây.
Lưu ý: Quản lý cửa hàng cần thiết lập bảng giá bán buôn trước khi thu ngân thực hiện bán hàng. Xem cách thiết lập tại đây.

Xem thêm