Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Quản lý hàng hóa > Làm thế nào để xóa được hàng hóa khi đã có phát sinh?

Làm thế nào để xóa được hàng hóa khi đã có phát sinh?

1. Mục đích: Giúp Quản lý cửa hàng hoặc Kế toán xóa hàng hóa đã có phát sinh.
2. Trường hợp xảy ra
Khi xóa hàng hóa, chương trình hiển thị thông báo

Khi đó sẽ có 1 trong các trường hợp phát sinh như sau:

3. Cách thực hiện:

1. Hàng hóa có áp dụng bảng giá
Người dùng chọn sửa hàng hóa, chọn biểu tượng áp dụng chính sách giá bán trên ô Giá bán,bỏ tích chọn áp dụng bảng giá của hàng hóa.


Lưu lại thay đổi sau đó thực hiện xóa hàng hóa như bình thường

2. Hàng hóa tồn tại trong combo hàng hóa
Người dùng vào combo hàng hóa, xóa thành phần hàng hóa

Lưu lại thay đổi sau đó thực hiện xóa hàng hóa như bình thường

3. Hàng hóa áp dụng chương trình khuyến mại
Hàng hóa đã được áp dụng các chương trình khuyến mại. Thực hiện tương tự như các trường hợp trên. Xóa hàng hóa khỏi chương trình khuyến mại đang áp dụng sau đó thực hiện xóa hàng hóa như bình thường.
Ví dụ: Xóa hàng hóa trong khuyến mại giám giá hàng hóa như hình dưới:

4. Hàng hóa phát sinh trong các chứng từ
Để tìm những chứng từ hàng hóa đã phát sinh, Quản lý cửa hàng có thể vào xem ở các báo cáo Bán hàng, Mua hàng, Kho. Chi tiết tại đây.  
Người dùng chọn chứng từ có phát sinh hàng hóa cần xóa. Xóa hàng hóa khỏi chứng từ. 

Lưu lại thay đổi và thực hiện xóa hàng hóa như bình thường.
  • Lưu ý:
           - Trường hợp hàng hóa đã xuất kho bán hàng thì không thể xóa được hàng hóa.

5. Hàng hóa đã có tồn kho ban đầu
Trường hợp khi thêm mới hàng hóa người dùng có nhập số lượng hàng hóa tồn kho ban đầu.

Để xóa hàng hóa, vào Thiết lập chọn chức năng Nhập tồn kho ban đầu
Thực hiện xóa nhập tồn kho hàng hóa ban đầu

Lưu lại thay đổi và thực hiện xóa hàng hóa như bình thường.Xem thêm