Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R30

Khi đối tác giao hàng thanh toán tiền thu hộ thì ghi nhận thế nào?

Đối với các hóa đơn giao hàng theo hình thức Thu hộ (COD), quản lý cần thực hiện lập phiếu thu tiền để ghi nhận lại số tiền đối tác giao hàng thanh toán, từ đó theo dõi được chính xác công nợ với đối tác, chi tiết thực hiện như sau:
  • Nhấn Quỹ tiền/Thu, chi tiền mặt.
  • Nhấn Thêm mới/Phiếu thu tiền.

  • Tích chọn Khác.
  • Chọn đối tượng áp dụng là đối tác giao hàng thanh toán.

  • Bổ sung các thông tin chung trên phiếu thu.

  • Tại phần thông tin Chứng từ, tích chọn Tính vào công nợ.

  • Tại phần Chi tiết, nhập số tiền đối tác thanh toán và chọn Mục thuThu từ bán hàng.

  • Nhấn Lưu.
Quản lý có thể theo dõi công nợ với đối tác giao hàng tại báo cáo Công nợ/Công nợ đối tác giao hàng.


Xem thêm