Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Bán hàng > Khách chọn hàng hóa nhưng chưa thanh toán ngay thì lập hóa đơn thế nào?

Khách chọn hàng hóa nhưng chưa thanh toán ngay thì lập hóa đơn thế nào?

Trường hợp khách đã chọn hàng hóa nhưng chưa thanh toán ngay do còn chọn thêm một số hàng hóa khác, thu ngân có thể thực hiện lập hóa đơn cho khách và lưu lại theo các bước sau:
  • Sau khi đã ghi nhận những mặt hàng khách chọn, nhấn F10 - Lưu HĐ.

  • Khi khách thanh toán, nhấn biểu tượng  và chọn hóa đơn của khách.
  • Nhấn vào hóa đơn, nhấn Chọn.

  • Thực hiện tính tiền cho khách. Xem hướng dẫn các bước Tính và thu tiền cho khách tại đây.

Xem thêm