Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử

Quản lý/Kế toán của cửa hàng có thể phát hành và gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay trên phần mềm MShopKeeper.
Các bước cần thực hiện đối với cửa hàng chưa có tài khoản meInvoice:
Bước 1: Mua phần mềm meInvoice.
Bước 2: Đăng ký và thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên meInvoice.
Bước 3: Kết nối MShopKeeper với meInvoice.
Bước 4: Thực hiện phát hành hóa đơn điện tử.
(Lưu ý: với các cửa hàng đã sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice của MISA thì không cần thực hiện bước 1 và bước 2 ở trên đây).

Xem thêm