Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Quản lý hàng hóa > Giá hàng hóa xuất kho trên phần mềm được tính như thế nào?

Giá hàng hóa xuất kho trên phần mềm được tính như thế nào?

Đơn giá hàng hóa xuất kho trên phần mềm được tính theo phương pháp Bình quân tức thời.
Ví dụ:
 Ngày
 Nhập
Xuất  Tồn 
  SL  Đơn giá   Thành tiền    SL  Đơn giá   Thành tiền    SL  Đơn giá  Thành tiền 
 Tồn đầu kỳ  

 200   100.000   20.000.000
 14/12/2018   200
110.000   22.000.000        400   105.000   42.000.000
 16/12/2018  
     100   105.000   10.050.000  300   105.000  31.500.000
 18/12/2018          50  105.000    5.250.000  250   105.000   26.250.000
 20/12/2018     50  120.000  6.000.000        300   107.500  32.250.000
 22/12/2018          50  107.500    5.375.000  250   107.500  26.875.000
Diễn giải:
Giá trị tồn kho đầu kỳ = Số lượng * Đơn giá = 200*100.000 = 20.000.000
Ngày 14/12: Giá trị tồn kho = Giá trị tồn đầu kỳ + Giá trị nhập kho = 20.000.000 + 22.000.000 = 42.000.000
Ngày 16/12: Đơn giá xuất kho = (Giá trị tồn kho ngày 14 tháng 12)/(Số lượng tồn kho ngày 14 tháng 12) = 42.000.000/400 = 105.000
Ngày 18/11: Đơn giá xuất kho = (Giá trị tồn kho ngày 16 tháng 12)/(Số lượng tồn kho ngày 16 tháng 12) = 31.500.000/300 = 105.000
...
Với những phát sinh như trên, số liệu báo cáo Chi tiết nhập - xuất - tồn kho sẽ thể hiện như sau:      
  • Giá trị tồn kho tại thời điểm xuất = Số lượng tồn kho * Đơn giá.
  • Đơn giá xuất kho = Giá trị tồn kho tại thời điểm xuất/Số lượng tồn kho tại thời điểm xuất.
  • Thành tiền = Số lượng * Đơn giá.Lưu ý:
  • Trên phiếu nhập kho đổi trả hàng, đơn giá hàng hóa trên phiếu nhập kho sẽ được tính theo đơn giá xuất kho lần gần nhất.

Xem thêm