Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Mua hàng/Kho > Ghi nhận số tiền được chiết khấu khi lập phiếu mua hàng thế nào?

Ghi nhận số tiền được chiết khấu khi lập phiếu mua hàng thế nào?

Trong trường hợp cửa hàng được chiết khấu tiền khi mua hàng từ nhà cung cấp, có thể ghi nhận số tiền này khi lập phiếu mua hàng như sau:

  • Trên phiếu mua hàng, nhập % hoặc số tiền được chiết khấu từ nhà cung cấp.

  • Nhấn biểu tượng  để sao chép % hoặc số tiền chiết khấu cho tất cả hàng hóa còn lại.


Xem thêm