Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Hóa đơn điện tử > Danh sách hóa đơn đã phát hành

Danh sách hóa đơn đã phát hành

1. Mục đích
Danh sách hóa đơn đã phát hành hiển thị toàn bộ các hóa đơn đã được phát hành hóa đơn điện tử. Kế toán có thể xem lại các hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử, gửi lại email cho khách hàng và theo dõi trạng thái các hóa đơn đã phát hành điện tử, cũng như theo dõi trạng thái gửi email hóa đơn cho khách hàng
2. Xem/hướng dẫn tải phim

 


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
1. Quản lý trạng thái phát hành hóa đơn: 
Những hóa đơn ở danh sách này có thể có 3 trạng thái: Đã phát hành, Đang phát hành, Phát hành lỗi
- Hóa đơn đã phát hành: là những hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử thành công
- Hóa đơn đang phát hành: là những hóa đơn đang được phần mềm meInvoice xử lý
- Hóa đơn phát hành lỗi: là những hóa đơn đã lựa chọn phát hành hóa đơn điện tử nhưng gặp lỗi không thể phát hành được
Trường hợp hóa đơn ở trạng thái "Đang phát hành" quá 5 phút thì vui lòng nhấn icon  để phần mềm cập nhật được trạng thái "Đã phát hành" cho hóa đơn.

* Trường hợp hóa đơn trên danh sách có trạng thái phát hành là "Phát hành lỗi". Vui lòng nhấn vào icon  để thực hiện phát hành lại
2. Nhấn icon  để xem lại hóa đơn

3. Nhấn icon  để gửi email cho khách hàng; nhập thông tin tên người nhận và Email; (lưu ý: có thể nhập nhiều email và các email cách nhau bằng dấu chấm phẩy) sau đó nhấn Đồng ý.

3. Lưu ý:
  1. Nếu khi thực hiện kết nối MShopKeeper với meInvoice, Quản trị hệ thống đã tùy chọn "Tự động gửi hóa đơn cho khách hàng" thì khi phát hành hóa đơn, phần mềm sẽ đồng thời gửi hóa đơn cho các khách hàng theo địa chỉ email đã nhập trên màn hình chọn hóa đơn.
  2. Trên trang quản lý của meInvoice, các hóa đơn được phát hành hóa đơn điện tử từ MShopKeeper sẽ hiển thị trong phân hệ Báo cáo. Các hóa đơn này không được liệt kê trong phân hệ Hóa đơn trên trang quản lý của meInvoice.                                                                                                                                                                                                         
  3. Hiện tại phần mềm MShopKeeper chưa đáp ứng hủy hóa đơn khi đã phát hành hóa đơn điện tử. Khi có nhu cầu sửa hủy hóa đơn, Quản trị hệ thống truy cập trang quản lý meInvoice, mục Xử lý hóa đơn để thực hiện.

Xem thêm