Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Hóa đơn điện tử > Đăng ký và thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Đăng ký và thông báo phát hành hóa đơn điện tử

1. Mục đích
Giúp cửa hàng đăng ký và thông báo phát hành hóa ​đơn điện tử.

2. Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện 
Bao gồm 3 bước:
Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử
Bước 2: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử
Bước 3: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. Lưu ý
Chỉ với những thông báo phát hành có trạng thái là Đã có hiệu lực, thì Kế toán mới sử dụng được các mẫu hóa đơn để phục vụ cho việc phát hành hóa đơn điện tử.
Xem hướng dẫn chi tiết về phần mềm meInvoice, vui lòng truy cập help.meinvoice.vn

Để xem hướng dẫn Kết nối MShopKeeper và meInvoice, vui lòng xem tại đây.

Xem thêm