Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý khách hàng bằng thẻ thành viên > Quản lý thẻ thành viên > Chuyển đổi danh sách thành viên từ MShopKeeper sang 5Shop > Chuyển đổi bổ sung các thành viên từ MShopKeeper sang 5Shop

Chuyển đổi bổ sung các thành viên từ MShopKeeper sang 5Shop

Với các cửa hàng đã thực hiện chuyển đổi thành viên từ MShopKeeper sang 5Shop. Trong trường hợp thêm khách hàng sau đó và thông tin khách không được chuyển sang 5Shop thì có thể cập nhật bù những thành viên này như sau:
  • Tại màn Thẻ thành viên/Thành viên, nhấn Thực hiện chuyển đổi.

  • Tích chọn thông tin các khách hàng muốn chuyển đổi. Nhấn Tiếp tục.

  • Trường hợp trên MShopKeeper thông tin khách hàng bị trùng số điện thoại, thực hiện lựa chọn thông tin chính xác của khách hàng muốn giữ lại. Nhấn Tiếp tục.

  • Nhấn Chuyển đổi để chuyển thông tin khách hàng sang 5Shop.


Xem thêm