Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > 5Shop > Chuyển danh sách điểm thành viên từ hệ thống bên ngoài vào 5Shop thế nào?

Chuyển danh sách điểm thành viên từ hệ thống bên ngoài vào 5Shop thế nào?

Tại một số cửa hàng trước đó đã quản lý thẻ thành viên và tích điểm khách hàng, để chuyển danh sách điểm đã tích lũy của các thành viên từ hệ thống cũ sang 5Shop, thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị danh sách thành viên trên file excel
 • Tại màn hình Thẻ thành viên/Thành viên, nhấn Nhập khẩu điểm đầu kỳ.

 • Trên màn hình Nhập khẩu thông tin thẻ thành viên, nhấn tại đây để tải về file excel mẫu của chương trình.

 • Thực hiện mở file excel, sau đó khai báo/sao chép các thông tin thành viên từ hệ thống cũ vào file excel tương ứng với từng cột thông tin: Số điện thoại, Thẻ, Điểm đầu kỳ, Chi tiêu đầu kỳ.

 • Lưu và đóng file excel.
Bước 2: Nhập khẩu danh sách vào 5Shop
 • Tại màn hình Thẻ thành viên\Thành viên, nhấn Nhập khẩu.
 • Nhấn Chọn tệp nguồn để tải lên file excel đã chuẩn bị.

 • Nhấn Tiếp tục.
 • Chương trình đã hiển thị kết quả các dòng hợp lệ và không hợp lệ. 
 • Với các dòng không hợp lệ, chương trình cũng đã hiển thị nguyên nhân lỗi tại cột Tình trạng. Có thể tải về file kết quả nhập khẩu lỗi để xem và chỉnh sửa lại.

 • Nhấn Tiếp tục.

 • Nhấn Hoàn thành.
Lưu ý: 
 • Chương trình sẽ ưu tiên thông tin thẻ của thành viên trên file excel.
Ví dụ trên chương trình khách được cấp thẻ Bạc, trên file nhập khẩu hạng thẻ Vàng. Chương trình sẽ ưu tiên hạng thẻ trên file excel => Khách sẽ được cấp hạng thẻ Vàng.
 • Trường hợp muốn cập nhật điểm đầu kỳ của thành viên, thực hiện chỉnh sửa thông tin điểm tích lũy trên file excel và nhập khẩu lại.

Xem thêm