Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Quản lý hàng hóa > Cập nhật giá hàng loạt cho hàng hóa thì thực hiện thế nào?

Cập nhật giá hàng loạt cho hàng hóa thì thực hiện thế nào?

Trường hợp quản lý muốn cập nhật giá hàng loạt cho hàng hóa cùng lúc tại cửa hàng, cần thực hiện như sau:

  • Tại màn hình hàng hóa, nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu hàng hóa ra file excel.

  • Cập nhật giá hàng hóa trên file excel vừa tải về.  • Nhấn Nhập khẩu.

  • Tích chọn Nhập khẩu danh mục hàng hóa nhanh.
  • Tích chọn Cập nhật.
  • Nhấn Chọn tệp nguồn để tải lên file excel vừa cập nhật.

  • Tại bước Kiểm tra dữ liệu sẽ hiển thị kết quả vừa nhập khẩu, nhấn Tiếp tục.

  • Nhấn Hoàn thành.


Xem thêm