Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý khách hàng bằng thẻ thành viên > Quản lý thẻ thành viên

Quản lý thẻ thành viên

Giúp cửa hàng thiết lập chính sách và quản lý thẻ thành viên.
1. Cửa hàng bắt đầu sử dụng MShopKeeper đồng thời muốn thiết lập và quản lý thẻ thành viên.
Chi tiết các bước thực hiện:

Bước 1: Khai báo danh sách thẻ
Bước 2: Thiết lập chính sách thẻ: tích điểm, nâng hạng, sử dụng điểm.
Bước 3: Ghi nhận thông tin khách hàng, cấp thẻ thành viên và thực hiện tích điểm
Bước 4: Tự động nâng hạng thẻ khi đạt đủ số điểm hoặc doanh thu theo chính sách nâng hạng theo chính sách đã thiết lập.

Bước 5: Áp dụng điểm đã tích lũy theo chính sách sử dụng điểm đã thiết lập.

2. Cửa hàng đã sử dụng MShopKeeper hoặc đã quản lý khách hàng trước đó, muốn sử dụng 5Shop để quản lý thẻ thành viên.
Chi tiết các bước thực hiện:

Bước 1: Thực hiện chuyển đồi lần đầu từ danh mục khách hàng MShopKeeper sang hệ thống 5Shop

Bước 2: Khai báo danh sách thẻnhập khẩu điểm đầu kỳ (nếu có) 

Bước 3: Ghi nhận thông tin khách hàng, cấp thẻ thành viên và thực hiện tích điểm

Bước 4: Tự động nâng hạng thẻ khi đạt đủ số điểm hoặc doanh thu theo chính sách nâng hạng theo chính sách đã thiết lập.

Bước 5: Áp dụng điểm đã tích lũy theo chính sách sử dụng điểm đã thiết lập.

3. Cửa hàng đã sử dụng MShopKeeper, đã quản lý khách hàng bằng thẻ cứng phát hành trước đó của cửa hàng, muốn sử dụng 5Shop để quản lý thẻ thành viên:
Chi tiết các bước thực hiện:

Bước 1: Nhập khẩu danh mục khách hàng MShopKeeper, mã thẻ thành viên là mã thẻ cứng đã phát hành cho khách hàng

Bước 2: Thực hiện chuyển đồi lần đầu từ danh mục khách hàng MShopKeeper sang hệ thống 5Shop

Bước 3: Khai báo danh sách thẻnhập khẩu điểm đầu kỳ (nếu có) 

Bước 4: Thiết lập chính sách thẻ: tích điểm, nâng hạng, sử dụng điểm.
Bước 5: Tự động nâng hạng thẻ khi đạt đủ số điểm hoặc doanh thu theo chính sách nâng hạng theo chính sách đã thiết lập.
Bước 6: Áp dụng điểm đã tích lũy theo chính sách sử dụng điểm đã thiết lập.

Chi tiết các bước thực hiện, xem tại đây:

Xem thêm