Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý khách hàng bằng thẻ thành viên > Phát hành Mã ưu đãi

Phát hành Mã ưu đãi

Quản lý có thể phát hành Mã ưu đãi cho tất cả thành viên hoặc 1 nhóm thành viên bất kỳ, chi tiết:

Xem thêm