Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý khách hàng bằng thẻ thành viên > Quản lý thẻ thành viên > Khai báo thẻ thành viên

Khai báo thẻ thành viên

1. Mục đích
Giúp quản lý khai báo các loại thẻ của cửa hàng.
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Thẻ thành viên\Danh sách thẻ.
2. Nhấn Thêm thẻ.

3. Khai báo thông tin thẻ thành viên.
4. Tích chọn Thẻ cấp mặc định nếu muốn cấp loại thẻ này cho toàn bộ thành viên 5Shop lần đầu mua hàng tại cửa hàng.

5. Nhấn Lưu.

Xem thêm