Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý khách hàng bằng thẻ thành viên > Quản lý thẻ thành viên > Giới thiệu chính sách thẻ thành viên

Giới thiệu chính sách thẻ thành viên

1. Mục đích
Giúp cửa hàng nhập các quy định thẻ để thông báo tới khách hàng biết được quyền lợi và các điều kiện tích điểm/sử dụng điểm của thẻ thành viên.
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Thẻ thành viên\Giới thiệu.
2. Nhập các thông tin về chương trình thẻ thành viên. 
Lưu ý: Các mục không có thông tin sẽ được ẩn đi khi đăng trên ứng dụng.

3. Sau khi nhập xong thông tin. Nhấn Cập nhật.

Xem thêm