Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Sổ giao hàng

Sổ giao hàng

1. Mục đích

Giúp Kế toán/Quản lý cửa hàng có thể kiểm tra, đối chiếu, thu COD các đơn hàng trên Web Quản lý.
2. Các bước thực hiện
1. Chọn mục Sổ giao hàng. Chương trình đã hiển thị toàn bộ hóa đơn giao hàng tại cửa hàng theo từng trạng thái: Chờ giao hàng, Đang giao hàng, Chờ thu COD, Hoàn thành, Thất bại, Đã chuyển hoàn

2. Có thể lọc danh sách các đơn giao hàng theo thời gian, hoặc tìm kiếm bằng cách nhập trực tiếp tại cột thông tin (có thể tìm theo trạng thái, số hóa đơn, mã vận đơn..)

3. Với những đơn hàng Chờ thu COD, Kế toán/Quản lý thực hiện xác nhận đã nhận tiền từ đối tác như sau:
  • Nhấn chọn Thu COD trên đơn giao hàng đã nhận tiền từ đối tác.

  • Chọn hình thức nhận tiền từ đối tác giao hàng. Sau đó, nhấn Thu COD để hoàn thành. 
  • Sau khi thu COD, đơn giao hàng sẽ chuyển sang trạng thái hoàn thành, số tiền tại cột Còn phải thu sẽ được cập nhập bằng 0.

4. Quản lý/kế toán có thể sử dụng chức năng Thống kê hàng hóa để theo dõi số lượng hàng hóa đang chờ giao, đang giao hàng, Chờ thu COD, Chuyển hoàn.
Ví dụ: Thực hiện thống kê các hàng hóa chờ giao hàng:
  • Nhấn chọn 1 hoặc nhiều đơn giao hàng. Chọn Thống kê hàng hóa.

  • Chương trình sẽ hiển thị thông tin chi tiết, số lượng hàng hóa đang chờ giao. Tại đây có thể thực hiện xuất khẩu ra file excel để theo dõi và quản lý.

Xem thêm