Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Thu ngân > Theo dõi danh sách hóa đơn

Theo dõi danh sách hóa đơn

1. Mục đích
Giúp thu ngân tìm kiếm, kiểm tra và quản lý dễ dàng các hóa đơn đã phát sinh theo các tiêu chí khác nhau như: hóa đơn ghi nợ cho khách hàng, hóa đơn đã thu tiền, hóa đơn đã hủy,...
2. Các bước thực hiện
Thu ngân xem danh sách hóa đơn và tìm kiếm các hóa đơn theo thời gian, tình trạng như sau:
1. Nhấn biểu tượng , chọn Danh sách hóa đơn.

2. Thiết lập điều kiện lọc để xem hóa đơn.

3. Nhấn đúp vào hóa đơn cần xem trên màn hình danh sách để xem chi tiết hóa đơn. 

3. Lưu ý
Đối với những hóa đơn lập trong ca và chưa thực hiện đóng ca làm việc. Thu ngân có thể thực hiện Sửa lại hóa đơn hoặc Hủy hóa đơn.

Xem thêm