Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Thu ngân > Kết thúc ca làm việc

Kết thúc ca làm việc

1. Mục đích

Giúp thu ngân thực hiện các nghiệp vụ khi kết thúc ca làm việc bao gồm: Kiểm tra số liệu doanh thu ca làm việc và kiểm đếm tiền và bàn giao két cuối ca làm việc.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các trường hợp nghiệp vụ

3.1. Kiểm tra số liệu doanh thu ca làm việc
1. Nhấn biểu tượng \Báo cáo hoạt động trong ca.

2. Nhấn Chi tiết để xem nội dung các khoản thu tương ứng.
3. Nhấn Xem doanh thu theo mặt hàng trong trường hợp muốn xem doanh thu trong ca theo số lượng mặt hàng bán ra.

2.2. Kiểm đếm tiền và bàn giao két cuối ca làm việc
1. Đăng xuất ra khỏi phần mềm, tích chọn Đóng ca làm việc và nhấn Kết thúc.2. Nhập số tiền Thực tế trong két.
Nếu muốn kiểm đếm tiền trong két theo từng mệnh giá, thực hiện tích chọn Kiểm đếm chi tiết tiền mặt và nhập số lượng tiền theo từng mệnh giá.

3. Nhấn In biên bản nếu muốn in biên bản giao ca.
Nếu muốn hiển thị thông tin mệnh giá tiền trên biên bản bàn giao ca thì tích chọn In kèm chi tiết kiểm đếm.
4. Nhấn Đóng ca.

Xem thêm