Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Mua hàng > Quản lý nhà cung cấp > Trả nợ nhà cung cấp

Trả nợ nhà cung cấp

1. Mục đích
Ghi nhận việc trả nợ nhà cung cấp theo một trong các trường hợp sau:
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1 Trả nợ bằng tiền mặt
Để trả nợ nhà cung cấp bằng tiền mặt, thực hiện như sau:
1.Nhấn chọn Mua hàng\Trả nợ.
2 Nhấn Trả nợ tương ứng với nhà cung cấp muốn trả nợ.

3. Chọn hình thức thanh toán là Tiền mặt.

4. Ghi nhận việc trả nợ cho nhà cung cấp theo một trong hai cách sau:
Trường hợp Trả nợ không theo hóa đơn phát sinh
  • Nhập số tiền trả nợ nhà cung cấp tại mục Số trả. Chương trình sẽ tự động phân bổ số tiền trả nhà cung cấp vào các chứng từ còn nợ nhà cung cấp theo thứ tự ưu tiên chứng từ nào phát sinh trước thì trả trước.

  • Nhấn Trả nợ.
Trường hợp Trả nợ theo hóa đơn phát sinh
  • Tích chọn các hóa đơn nợ nhà cung cấp.

  • Nhấn Trả nợ.
Lưu ý: Trường hợp trả 1 phần nợ của hóa đơn. Nhập số tiền trả tại mục Số trả.

5. Hệ thống tự động sinh ra phiếu chi tiền trả nợ nhà cung cấp. Bổ sung hoặc chỉnh sửa lại các thông tin, nhấn Lưu

2.2. Trả nợ bằng tiền gửi
Để trả nợ nhà cung cấp bằng tiền gửi, thực hiện như sau:
1.Nhấn chọn Mua hàng\Trả nợ.
2. Nhấn Trả nợ tương ứng với nhà cung cấp muốn trả nợ.

3. Chọn hình thức thanh toán là Tiền gửi.

4. Ghi nhận việc trả nợ cho nhà cung cấp theo một trong hai cách sau:
Trường hợp Trả nợ không theo hóa đơn phát sinh
  • Nhập số tiền trả nợ nhà cung cấp tại mục Số trả. Chương trình sẽ tự động phân bổ số tiền trả nhà cung cấp vào các chứng từ còn nợ nhà cung cấp theo thứ tự ưu tiên chứng từ nào phát sinh trước thì trả trước.

  • Nhấn Trả nợ.
Trường hợp Trả nợ theo hóa đơn phát sinh
  • Tích chọn các hóa đơn nợ nhà cung cấp.

  • Nhấn Trả nợ.
Lưu ý: Trường hợp trả 1 phần nợ của hóa đơn. Nhập số tiền trả tại mục Số trả.

5. Hệ thống tự động sinh ra phiếu chi tiền trả nợ nhà cung cấp. Bổ sung hoặc chỉnh sửa lại các thông tin, nhấn Lưu. 

3. Lưu ý
Có thể ghi nhận trả nợ nhà cung cấp bằng cách vào nghiệp vụ Quỹ tiền mặt hoặc Quỹ tiền gửi, nhấn Thêm\Chi tiền\Trả nợ, sau đó thao tác tương tự như trên.

Xem thêm