Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Quản lý hàng hóa > Chuỗi cửa hàng thiết lập danh mục dùng riêng, muốn sao chép hàng hóa từ cửa hàng này đến cửa hàng khác thì thực hiện thế nào?

Chuỗi cửa hàng thiết lập danh mục dùng riêng, muốn sao chép hàng hóa từ cửa hàng này đến cửa hàng khác thì thực hiện thế nào?

Trường hợp chuỗi cửa hàng thiết lập danh mục hàng hóa dùng riêng, quản lý có thể khai báo nhanh hàng hóa bằng cách sao chép hàng hóa từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, thực hiện như sau:

  • Chọn Chuỗi cửa hàng.
  • Nhấn chọn Danh mục/Sao chép hàng hóa.

  • Chọn cửa hàng có sẵn danh mục và cửa hàng sao chép đến.

  • Tích chọn các hàng hóa muốn sao chép, nhấn Tiến hành sao chép.

Hàng hóa sao chép được coi như danh mục dùng chung. Quản lý có thể thực hiện các nghiệp vụ quản lý chuỗi với các hàng hóa này: Quản lý kho, mua hàng toàn chuỗi, điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh trong chuỗi và xem báo cáo chuỗi.

Xem thêm