Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Mua hàng > Quản lý nhà cung cấp

Quản lý nhà cung cấp

Giúp cửa hàng khai báo thông tin nhà cung cấp, phân loại nhà cung cấp theo từng nhóm riêng, quản lý công nợ và lịch sử giao dịch đối với từng nhà cung cấp.


Xem thêm