Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các thiết lập khác > Nhập số dư công nợ đầu kỳ đối tác giao hàng

Nhập số dư công nợ đầu kỳ đối tác giao hàng

1. Mục đích
Giúp cửa hàng khai báo số tiền công nợ đối tác giao hàng trên phần mềm bằng cách khai báo số dư công nợ của từng đối tác giao hàng trực tiếp hoặc chuyển số dư công nợ đối tác giao hàng mà cửa hàng đang quản lý trên file excel vào phần mềm.
2. 
Các trường hợp nghiệp vụ

3.1 Khai báo số dư công nợ của từng đối tác giao hàng
Các bước thực hiện:
1. Nhấn chọn Thiết lập\Số dư ban đầu - Đối tác giao hàng.

2. Nhấn Nhập công nợ.


3. Chọn đối tác giao hàng và khai báo số nợ ban đầu.

4. Nhấn Lưu.
3.2 Chuyển số dư công nợ đối tác giao hàng mà cửa hàng đang quản lý trên file excel vào phần mềm
Để nhập khẩu số dư công nợ đối tác giao hàng, thực hiện như sau:
Bước 1: Chuẩn bị file excel danh sách công nợ đối tác giao hàng
1. Nhấn chọn Thiết lập\Số dư ban đầu - đối tác giao hàng
2. Nhấn Nhập khẩu.

3. Nhấn tại đây để tải file excel mẫu. Thực hiện sao chép hoặc khai báo công nợ đối tác giao hàng cần nhập khẩu vào file excel mẫu.Bước 2: Nhập khẩu danh sách công nợ đối tác giao hàng vào phần mềm
1. Nhấn chọn Thiết lập\Số dư ban đầu - đối tác giao hàng. 
2. Nhấn Nhập khẩu.

3. Nhấn Chọn tệp nguồn để tải lên file excel vừa thiết lập. 

4. Tại bước Kiểm tra dữ liệu, hệ thống sẽ chỉ ra số dòng hợp lệ và không hợp lệ (với những dòng không hợp lệ thì nhập khẩu sẽ không thành công).

5. Nhấn Tiếp tục.
6. Tại bước Hoàn thành, hệ thống sẽ thực hiện nhập khẩu những dòng hợp lệ vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu.


Xem thêm