Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Mua hàng > Quản lý nhà cung cấp > Nhập số dư công nợ đầu kỳ của nhà cung cấp

Nhập số dư công nợ đầu kỳ của nhà cung cấp

1. Mục đích
Giúp cửa hàng khai báo số tiền công nợ nhà cung cấp trên phần mềm bằng cách khai báo số dư công nợ của từng nhà cung cấp trực tiếp hoặc chuyển số dư công nợ nhà cung cấp mà cửa hàng đang quản lý trên file excel vào phần mềm.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các trường hợp nghiệp vụ
3.1 Khai báo số dư công nợ của từng nhà cung cấp
Các bước thực hiện:
1. Nhấn chọn Thiết lập\Số dư ban đầu - Nhà cung cấp.

2. Nhấn Nhập công nợ.


3. Chọn nhà cung cấp và khai báo số nợ ban đầu.

4. Nhấn Lưu.
3.2 Chuyển số dư công nợ nhà cung cấp mà cửa hàng đang quản lý trên file excel vào phần mềm
Để nhập khẩu số dư công nợ nhà cung cấp, thực hiện như sau:
Bước 1: Chuẩn bị file excel danh sách công nợ nhà cung cấp
1. Nhấn chọn Thiết lập\Số dư ban đầu - nhà cung cấp
2. Nhấn Nhập khẩu.

3. Nhấn tại đây để tải file excel mẫu. Thực hiện sao chép hoặc khai báo công nợ nhà cung cấp cần nhập khẩu vào file excel mẫu.
Bước 2: Nhập khẩu danh sách công nợ nhà cung cấp vào phần mềm

1. Nhấn chọn Thiết lập\Số dư ban đầu - nhà cung cấp. 
2. Nhấn Nhập khẩu.

3. Nhấn Chọn tệp nguồn để tải lên file excel vừa thiết lập. 

4. Tại bước Kiểm tra dữ liệu, hệ thống sẽ chỉ ra số dòng hợp lệ và không hợp lệ (với những dòng không hợp lệ thì nhập khẩu sẽ không thành công).

5. Nhấn Tiếp tục.
6. Tại bước Hoàn thành, hệ thống sẽ thực hiện nhập khẩu những dòng hợp lệ vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu.


Xem thêm