Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Mua hàng > Quản lý nhà cung cấp > Nhập khẩu danh sách nhà cung cấp từ file excel

Nhập khẩu danh sách nhà cung cấp từ file excel

1. Mục đích
Giúp cửa hàng chuyển danh sách nhà cung cấp đang được quản lý trên file excel vào phần mềm. Thường sử dụng trong trường hợp cửa hàng mới bắt đầu triển khai phần mềm và có sẵn danh sách nhà cung cấp trên file excel.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Để nhập khẩu danh sách nhà cung cấp từ file excel, thực hiện như sau:
Bước 1: Chuẩn bị file excel danh sách nhà cung cấp
1. Nhấn chọn Danh mục\Nhà cung cấp
2. Nhấn Nhập khẩu.

3. Thực hiện tải file excel mẫu và sao chép công nợ nhà cung cấp cần nhập khẩu vào file excel mẫu.
Bước 2: Nhập khẩu số dư công nợ của nhà cung cấp vào phần mềm

1. Nhấn chọn Danh mục\Nhà cung cấp.
2. Nhấn Nhập khẩu.
3. Nhấn Chọn tệp nguồn để tải lên file excel vừa thiết lập. 

4. Tại bước Kiểm tra dữ liệu, hệ thống sẽ chỉ ra số dòng hợp lệ và không hợp lệ (với những dòng không hợp lệ thì nhập khẩu sẽ không thành công).

5. Nhấn Tiếp tục.
6. Tại bước Hoàn thành, hệ thống sẽ thực hiện nhập khẩu những dòng hợp lệ vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu.


Xem thêm