Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các thiết lập khác > Mục thu/chi

Mục thu/chi

1. Mục đích
Cho phép khai báo danh sách các Mục thu, Mục chi để quản lý cửa hàng/kế toán lựa chọn khi lập các chứng từ thu/chi tiền mặt, tiền gửi, từ đó thống kê lên các báo cáo về tình hình thu/chi của cửa hàng.
2. Các bước thực hiện
2.1 Mục thu

1. Vào Danh mục/Mục thu. Phần mềm đã tạo sẵn một số mục thu phổ biến.

2. Nếu quản lý cửa hàng muốn theo dõi thu theo mục riêng chưa có trong danh sách, nhấn Thêm mới để khai báo.
(Nếu mục thu khai báo thêm nằm trong mục thu đã có, tại mục Thuộc, chọn mục thu cha).


2.2 Muc chi
1. Vào Danh mục/Mục chi. Phần mềm đã tạo sẵn một số mục chi phổ biến.

2. Những mục chi có cùng tính chất được gom vào trong một mục thu cha. Danh sách mục chi hiển thị theo cấp cha - con. 
Có thể nhấn Mở rộng/Thu gọn để mở/đóng nhanh tất cả các mục thu có trong danh sách.

 
3. Nếu quản lý cửa hàng muốn theo dõi thu theo mục riêng chưa có trong danh sách, nhấn Thêm mới để khai báo.
(Nếu mục chi khai báo thêm nằm trong mục chi đã có, tại mục Thuộc, chọn mục chi cha)


Xem thêm