Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Mua hàng > Quản lý nhà cung cấp > Khai báo nhóm nhà cung cấp

Khai báo nhóm nhà cung cấp

1. Mục đích
Giúp phân loại nhà cung cấp vào các nhóm phù hợp để cửa hàng tiện liên hệ, tìm kiếm khi đặt hàng hoặc nhập mua hàng.
2. Các bước thực hiện
1. Chọn Danh mục\Nhóm nhà cung cấp.
2. Nhấn Thêm mới
3. Khai báo thông tin về nhóm nhà cung cấp.

3. Nhấn Lưu.

Xem thêm