Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý hàng hóa > Khai báo Nhóm hàng hóa

Khai báo Nhóm hàng hóa

1. Mục đích
Giúp phân loại hàng hóa có cùng tính chất vào các nhóm để dễ dàng quản lý. Các nhóm hàng hóa thường được phân chia theo: Chủng loại (Quần, Áo, Đầm...), Nhãn hiệu, Độ tuổi, Mục đích sử dụng (Công sở, Đi chơi, Thể thao...),...
2. Các bước thực hiện

1. Chọn Danh mục\Nhóm hàng hóa
2. Nhấn Thêm mới. Khai báo thông tin về nhóm hàng hóa. Chọn Thuộc nhóm nếu nhóm hàng hóa đang khai báo là nhóm con của 1 nhóm hàng hóa khác.

3. Nhấn Lưu.
4. Nhấn Mở rộng hoặc Thu gọn để xem đầy đủ nhóm hàng hóa hoặc chỉ xem các nhóm hàng hóa cha.

3. Lưu ý 
Trường hợp không muốn sử dụng nhóm hàng hóa thì thực hiện như sau:
  • Chọn nhóm hàng hóa, nhấn Sửa.
  • Tích chọn Ngừng kinh doanh, nhấn Lưu.


Xem thêm