Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Mua hàng > Quản lý nhà cung cấp > Khai báo nhà cung cấp

Khai báo nhà cung cấp

1. Mục đích
Giúp khai báo thông tin nhà cung cấp Tổ chức hoặc nhà cung cấp Cá nhân vào phần mềm. Việc khai báo thông tin của nhà cung cấp sẽ giúp cho cửa hàng có thể dễ dàng liên hệ khi cần đặt hàng, mua hàng, theo dõi công nợ của nhà cung cấp,...
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các trường hợp nghiệp vụ
3.1 Khai báo Nhà cung cấp là Tổ chức 

1. Chọn Danh mục\Nhà cung cấp.
2. Nhấn Thêm mới.

3. Tích chọn Tổ chức. Khai báo các thông tin về nhà cung cấp.

4. Nhấn Lưu.
3.2 Khai báo Nhà cung cấp là Cá nhân
1. Chọn Danh mục\Nhà cung cấp.
2. Nhấn Thêm mới.

3. Tích chọn Cá nhân. Khai báo các thông tin về nhà cung cấp.

4. Nhấn Lưu.

Xem thêm