Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý tồn kho > Khai báo Kho

Khai báo Kho

1. Mục đích 
Giúp quản lý khai báo các kho lưu trữ trong trường hợp cửa hàng quản lý hàng hóa tại nhiều kho khác nhau.
2. Các bước thực hiện
Để khai báo danh mục kho, thực hiện theo các bước sau:
1. Nhấn Danh mục/Hàng hóa/Kho.
2. Chương trình hiển thị danh sách kho của cửa hàng tại màn hình Danh mục kho.
3. Để khai báo kho, chọn Thêm mới.

4. Thực hiện nhập thông tin về kho.
5. Trường hợp muốn chọn kho là kho nhập hàng mặc định, tích chọn Kho nhập hàng mặc định.
6. Nhấn Lưu để hoàn thành.

3. Lưu ý
  • Chương trình sẽ mặc định sẵn 1 Kho bán hàng trên danh mục. Quản lý không thể xóa Kho bán hàng này.
Khi lập hóa đơn bán hàng, hệ thống sẽ tự động sinh phiếu xuất kho và mặc định xuất từ Kho bán hàng này.

  • Các kho người dùng tự thêm sẽ được mặc định là kho Lưu trữ, có thể Sửa/Xóa những kho này.

Xem thêm