Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý hàng hóa > Khai báo đơn vị tính

Khai báo đơn vị tính

1. Mục đích
Giúp quản lý cửa hàng thiết lập các đơn vị tính cho hàng hóa để phục vụ các nghiệp vụ như mua hàng, bán hàng và quản lý tồn kho.

2. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Danh mục\Đơn vị tính.
2. Nhấn Thêm mới.

3. Khai báo đơn vị tính và diễn giải chi tiết nếu cần.
4. Nhấn Lưu.


Xem thêm