Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các thiết lập khác > Két đựng tiền

Két đựng tiền

1. Mục đích

Giúp khai báo các két đựng tiền để thu ngân sử dụng trong hoạt động thu tiền khách hàng. Thu ngân sẽ lựa chọn két đựng tiền khi nhận bàn giao đầu ca làm việc.
Nếu cửa hàng trong một thời điểm chỉ có một thu ngân làm việc thì có thể sử dụng luôn két đựng tiền mà phần mềm đã tạo sẵn.
Nếu cửa hàng trong một thời điểm có nhiều thu ngân làm việc đồng thời thì cần khai báo thêm két đựng tiền để đảm bảo mỗi két đựng tiền trong một thời điểm chỉ có duy nhất một thu ngân sử dụng.
2. Các bước thực hiện
1. Vào Danh mục\Két đựng tiền.
2. Nhấn Thêm mới và khai báo thông tin về két đựng tiền.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành.

Xem thêm