Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các thiết lập khác > Kênh bán hàng

Kênh bán hàng

1. Mục đích
Giúp quản lý khai báo các kênh bán hàng (Facebook, Lazada, Shopee,...) để từ đó đánh giá kênh bán hàng nào đem lại hiệu quả cho cửa hàng hơn.
2. Các bước thực hiện
1. Vào Danh mục\Kênh bán hàng. Chương trình đã khai báo sẵn các kênh bán hàng phổ biến hiện nay.
2. Để thêm Kênh bán hàng mới, nhấn Thêm mới.
3. Khai báo kênh bán hàng.

4. Nhấn Lưu.
5. Khi thu ngân lập đơn giao hàng cho khách sẽ chọn kênh bán hàng tương ứng (nếu có)


Xem thêm