Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý hàng hóa > Cập nhật nhanh ảnh hàng hóa

Cập nhật nhanh ảnh hàng hóa

1. Mục đích
Giúp quản lý cửa hàng cập nhật nhanh ảnh cho hàng hóa.

2. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Hàng hóa.
2. Nhấn Tiện ích/Cập nhật ảnh nhanh.

3. Lọc danh sách hàng hóa chưa cập nhật ảnh, nhấn Lấy dữ liệu.

4. Nhấn Tải ảnh để tải lên ảnh hàng hóa, hoặc kéo ảnh từ thư mục trên máy tính vào cột Ảnh hàng hóa để cập nhật nhanh.5. Thực hiện tương tự với tất cả hàng hóa chưa có ảnh.


Xem thêm