Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các thiết lập khác > Ca làm việc

Ca làm việc

1. Mục đích:
Giúp thiết lập danh sách các ca làm việc của cửa hàng để thu ngân có thể chọn đúng ca của mình khi nhận bàn giao đầu ca làm việc. Quản lý cửa hàng có thể theo dõi được số tiền đầu ca, thu trong ca, số tiền bàn giao cuối ca... trên bảng kê biên bản bàn giao của cửa hàng.

2. Các bước thực hiện:
1. Tại phần Danh mục, nhấn chọn Ca làm việc.
2. Phần mềm đã tạo sẵn 2 ca làm việc là Sáng và Chiều. Nếu ca làm việc của thu ngân có giờ bắt đầu/giờ kết thúc khác với thông tin tại đây, nhấn Sửa để nhập lại.

3. Nếu số ca làm việc của thu ngân cửa hàng nhiều hơn 2, nhấn Thêm mới để khai báo thêm ca làm việc.


Xem thêm